Småbolag-logga
Acast logo

Acast: Kvartalsrapport, Positiv start på året drivet Nordamerika

Under Q1 2024 har Acast upplevt betydande framgångar på den nordamerikanska marknaden. Bolaget har sett en imponerande tillväxt i antalet lyssnare och annonsintäkter i regionen, vilket har bidragit till en positiv start på året.

Finansiella Resultat för Q1 2024 visar en ökad omsättning, EBITDA och rörelseresultat jämfört med samma period föregående år.

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 412,9 MSEK (333,1) vilket motsvarar en nettoomsättningstillväxt på 25% (11%). Tillväxten är primärt hänförlig till Nordamerika där försäljningsökningen uppgick till 48% medan Europa och Övriga Marknader växte med 16% respektive 20%.
  • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 23% (6%).
  • Bruttomarginalen under kvartalet var 39% (36%).
  • EBITDA för kvartalet uppgick till -15,1 MSEK (-60,7) och EBITDA-marginalen var -4% (-18%). Förbättringen av EBITDA-resultatet innebär att Acast följer planen om att nå ett positivt EBITDA 2024.
  • Rörelseresultatet uppgick till -34,8 MSEK (-78,0).
  • Periodens resultat uppgick till 5,2 MSEK (-72,0) och påverkades positivt av valutakursvinster om 27,4 MSEK (2,2).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,5 MSEK (-1,7).
  • Resultat per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (-0,40).
  • Antalet lyssningar uppgick till 1 124 miljoner (1 283), en minskning om 12% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är hänförlig till Apples uppdatering till iOS17 som påverkat hur antalet lyssningar mäts.
  • Den genomsnittliga intäkten per lyssning (ARPL) ökade till 0,37 SEK (0,26).

Strategisk Tillväxt och Expansion

Acast fortsätter att fokusera på strategisk tillväxt och expansion för att möta den ökande efterfrågan på röstteknologi och ljudinnehåll. Bolaget fortsätter att stärka sin närvaro på den nordamerikanska marknaden och arbetar aktivt med att utveckla nya produkter och tjänster för att fortsätta driva tillväxten framåt.

Viktig Information

Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte finansiell rådgivning. Eventuella investeringsbeslut bör baseras på noggrann analys och rådgivning från finansiella experter.