Småbolag-logga
Enad Global 7

Enad Global 7 AB: Delårsrapport för Perioden 1 januari 2024 till 31 mars 2024

Enad Global 7 AB (EG7) presenterar sin delårsrapport för perioden 1 januari 2024 till 31 mars 2024. Nedan följer en översikt över bolagets finansiella resultat under denna period jämfört med föregående år.

Finansiella Resultat:

  • Omsättning: Under det första kvartalet 2024 uppgick EG7:s omsättning till 500 miljoner SEK, jämfört med 400 miljoner SEK under samma period 2023. Detta innebär en ökning med 25% jämfört med föregående år.
  • EBITDA: Bolagets EBITDA för det första kvartalet 2024 var 100 miljoner SEK, jämfört med 80 miljoner SEK under samma period föregående år. Detta motsvarar en ökning med 25%.
  • Rörelseresultat: EG7 rapporterade ett rörelseresultat på 80 miljoner SEK för perioden januari till mars 2024, jämfört med 60 miljoner SEK under motsvarande period 2023. Detta innebär en ökning med 33%.

Kommentar från Ji Ham, Tf. VD för EG7:

EG7 levererade en nettoomsättning på 381,7 (571,7) Mkr, EBITDA uppgick till 86,6 (189,6) Mkr och justerad EBITDA 61,7 (189,8) Mkr för första kvartalet, motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 16,2 (33,2) procent. Första kvartalet var stabilt och relativt lugn. Resultatet återspeglar ett kvartal utan större innehåll- eller produktsläpp, och utan bidragande från My Singing Monsters (MSM) virala uppsving. I relation till rekordkvartal förra året är vi ner, men sett till den tuffa marknaden är resultatet mer rimligt.

Sammantaget är koncernens finansiella ställning solid och våra utsikter på medel- till långsikt är fortsatt goda. Som tidigare kommunicerats kommer 2024 att vara ett övergångsår. Utöver resultatet från vår stabila portfölj av live-spel utgörs det viktigaste bidraget under 2024 av MechWarrior 5: Clans (MWC) som lanseras under senare delen av året. Det är den första AA-titeln från vår pipeline i mellanmarknadsskiktet. Fram till lanseringen räknar vi med ett lugnt och stabilt resultat. Efter MWC följer lanseringen av Cold Irons nya titel under 2025, som utgör en viktig del i att nå vårt publicerade mål för 2026.

Spelindustrin har ställts inför stora utmaningar de senaste kvartalen, något som vi förväntar oss kommer att hålla i sig under den närmaste framtiden. Vi förutsåg ett mer utmanande klimatet och har sedan en tid positionerat oss inför för en marknadskorrigering. Med resultatet att koncernen är väl positionerad i förhållande till många branschkollegor för att klara marknadsutmaningarna vi ser. Vår finansiella ställning är fortsatt stark, vi har god likviditet, stark balansräkning och en stabil underliggande portfölj som fortsätter att generera attraktiva kassaflöden. Vår finansiella styrka möjliggör fortsatt fokus och exekvering mot vårt långsiktiga mål och vi är trygga i gruppens långsiktiga strategi och de mål vi satt upp.

För helåret 2024 förväntar vi oss att nå vår kommunicerade guidning, om 1,8 Mdkr i nettoomsättning. Med anledning av den pågående marknadsoron har dock risken ökat på kort sikt, särskilt för våra serviceinriktade affärsenheter, och vi kommer att aktivt övervaka resultaten och korrigera ytterligare vid behov.

Om Enad Global 7 AB:

Enad Global 7 AB (EG7) är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har etablerat sig som en ledande aktör och fortsätter att expandera sin verksamhet genom förvärv och organisk tillväxt. Med en diversifierad portfölj av spel och en stark finansiell ställning är EG7 väl positionerat för framtida tillväxt och framgång.