OSSDSIGN logo

OssDsign: Framtiden för Medicinteknik

Inledning

I dagens snabbt föränderliga värld är medicinteknik ett område som genomgår enastående utveckling. Ett företag som tar täten i denna bransch är OssDsign AB, som är specialiserat på forskning och utveckling av läkemedel för bendefekter. Genom att använda biokeramiskt material strävar OssDsign efter att förbättra läkningsprocessen för patientskador, främst inom behandling av skallskador. I denna artikel kommer vi att utforska OssDsigns framgångar, deras senaste kvartalsrapporter och deras framtidsutsikter.

OssDsigns Bakgrund

OssDsign grundades med en vision om att revolutionera medicinteknikbranschen genom att erbjuda banbrytande ortobiologiska produkter. Med deras unika materialvetenskapliga tillvägagångssätt utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens naturliga läkningsförmåga och hjälper patienter att återfå sin livskvalitet. OssDsigns närvaro på den amerikanska marknaden har varit särskilt framgångsrik.

Senaste Kvartalsrapporten

I OssDsigns senaste kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2023 kan vi se en imponerande tillväxt och positiva resultat. Nettoomsättningen för detta kvartal uppgick till 34 997 TSEK, vilket motsvarade en tillväxt på 256%. Detta berodde främst på den ökade försäljningen av OssDsign Catalyst, som bidrog med 26 827 TSEK. Trots avvecklingen av Cranial PSI-försäljningen under andra hälften av kvartalet lyckades företaget uppnå en tillväxt på 158% på den amerikanska marknaden.

Bruttomarginalen för kvartalet var 73%, vilket påverkades av avvecklingsrelaterade kostnader och processtester av produktionen av OssDsign Catalyst. Justerat för dessa engångskostnader var bruttomarginalen väsentligt högre, vilket visar på företagets potential att nå en bruttomarginal på 90% eller högre under 2024.

Rörelseresultatet för kvartalet var 29 101 TSEK och påverkades av Cranial PSI-avvecklingen samt omvärderingar kopplade till tilläggsköpeskilling och nedskrivningstest av goodwill. Justerat för omvärderingarna skulle rörelseresultatet förbättras med 9,7 MSEK jämfört med föregående år. Kostnader av engångskaraktär om 20 475 TSEK var helt relaterade till Cranial PSI-avvecklingen.

Periodens resultat för kvartalet uppgick till 53 841 TSEK, där de nämnda engångskostnaderna var drivande för det ökade underskottet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 605 TSEK, vilket möjliggjordes av den positiva rörelsekapitalutvecklingen trots de negativa effekterna av engångsposter. Det underliggande nettokassaflödet för perioden visar en förbättring om 2,0 MSEK jämfört med föregående kvartal.

Helåret i Siffror

För helåret 2023 har OssDsign uppnått imponerande resultat. Nettoomsättningen för året var 112 157 TSEK, vilket motsvarade en tillväxt på 279%. OssDsign Catalyst bidrog till den största delen av omsättningen, med 64 610 TSEK. Bruttomarginalen för helåret var 75%, vilket var en betydande förbättring jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 91 956 TSEK och visade en förbättring jämfört med föregående år. Justerat för omvärderingseffekter skulle rörelseresultatet förbättras ytterligare. Kostnader av engångskaraktär om 35 673 TSEK var helt relaterade till avvecklingen av Cranial PSI-verksamheten.

Periodens resultat för helåret var 130 493 TSEK, där de nämnda engångskostnaderna var drivande för det ökade underskottet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -93 958 TSEK, vilket var en följd av den positiva rörelsekapitalutvecklingen och engångskostnaderna.

Väsentliga Händelser

Under fjärde kvartalet 2023 och efterföljande period rapporterade OssDsign flera viktiga händelser. En av dessa var att OssDsign Catalyst blev allmänt tillgänglig för alla militära vårdinrättningar i USA via ECAT. En extra bolagsstämma hölls också där styrelsens beslut om en riktad nyemission godkändes. Dessutom bytte OssDsign sin Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB, och SEB Venture Capital sålde sitt innehav i företaget.

Efter fjärde kvartalets slut rapporterade OssDsign exceptionella data från den kliniska studien TOP FUSION. Dessutom publicerades tolvmånadersdata från en klinisk studie med OssDsign Catalyst™ i Biomedical Journal of Scientific & Technical Research.

Framtidsutsikter

Med tanke på OssDsigns imponerande framgångar och positiva resultat förväntas företaget fortsätta att utvecklas positivt. Med deras innovativa produkter och starka närvaro på den amerikanska marknaden har OssDsign potentialen att bli en ledande aktör inom medicinteknikbranschen. Framöver kommer företaget att fortsätta sin forskning och utveckling för att erbjuda banbrytande lösningar inom behandling av bendefekter och andra medicinska områden

 

Socialt